24 jun 2014

En verticalNew York

Entre la modernitat i la tradició, es combinen i se sobreposen arquitectures que cerquen el blau del cel com catedrals sense déus.


Entre la modernidad y la tradición, se combinan y sobreponen arquitecturas que buscan el azul del cielo como catedrales sin dioses.


Between modernity and tradition combine and overlap architectures seeking the blue sky as cathedrals without gods.

1 jun 2014

El cor del gegantA l'interior de l' Empire State es respira luxe i poder

               En el interior del Empire State se respira lujo y poder

                                Inside the Empire State exudes luxury and power