14 sept 2016

Una joia recuperada

Aquesta ha estat una de les sorpreses més agradables del darrers temps a Igualada, la meva ciutat. Perquè amb motiu de la Festa Major, enguany s’ha donat a conèixer la rehabilitació (parcial encara) d’aquest singular edifici (1921-1922) obra del arquitecte Cèsar Martinell (1988-1973) deixeble d’Antoni Gaudí. Els seus celler són referents i  obres cabdals a Catalunya.

 Esta ha sido una de las sorpresas más agradables de los últimos tiempos en mi ciudad. Ya que con motivo de la Fiesta Mayor, este año se ha dado a conocer la rehabilitación (parcial todavía) de este singular edificio (1921-1922) obra del arquitecto Cèsar Martinell (1988-1973) discípulo de Antoni Gaudí y de Puig i Cadafalc. Sus bodegas son referentes y obras capitales en Cataluña.

L’edifici ha estat tancat i en desús (i amb el soterrani inundat) al llarg de quaranta anys i ha estat a punt a punt de ser enderrocat per la perillositat extrema que suposava. Però la determinació de l’actual Cooperativa Agro-Igualada SCCL (hereva d’aquell antic Sindicat), l’administració pública, l’arquitecte Pep Riba i l’ajuda inestimable dels paletes - d’aquells de ‘tota la vida’ - que sense pal·liatius es pot dir que s’hi van jugar la pell, ha estat possible que la meva ciutat hagi recuperat una altra de les joies industrials de les moltes que té.

 El edificio ha estado cerrado y en desuso (y con el sótano inundado) a lo largo de cuarenta años y ha estado a punto a punto de ser demolido por la peligrosidad extrema que suponía. Pero la determinación de la actual Cooperativa Agro-Igualada SCCL (heredera de aquel antiguo Sindicato), la administración pública, el arquitecto Pep Riba y la ayuda inestimable de los albañiles - de los de 'toda la vida' - que sin paliativos se puede decir que se jugaron la piel, ha sido posible que mi ciudad haya recuperado otra de las joyas industriales de las muchas que tiene.


El soterrani actualment recuperat  //  El sòtano actualmente recuperado

 

Pot ser el d'Igualada no té la grandiositat de les catedrals de Gandesa o Pinell de Brai, però sí que és molt important per la seva racionalitat constructiva i practicitat.

Quizás el de Igualada no tiene la grandiosidad de las catedrales de Gandesa o Pinell de Brai, pero es muy importante por su racionalidad constructiva y su practicidad.